Wróć do listy

Edukacja przez ruch (EPR) Doroty Dziamskiej

System kształcenia i terapii Edukacja przez ruch (EPR) Doroty Dziamskiej 
to zbiór technik i metod pracy opartych na naturalnym, optymalnym, rytmicznym ruchu człowieka. Poruszanie się według określonej rytmicznej procedury, aktywizując zmysły, wspiera wzrost poziomu integracji sensorycznej, by w ten sposób przygotować ciało i umysł do procesu uczenia się. System EPR powstał jako efekt wieloletnich licznych eksperymentów, obserwacji i poszukiwań praktycznych rozwiązań, reprezentujących myśli wybitnych pedagogów, psychologów i filozofów edukacji. Jest całościową metodą rozwoju ucznia, opartą na poznawczej teorii rozwijającego się dziecka prof. Ryszarda Więckowskiego.
Głównym założeniem systemu EPR jest planowanie ruchu jako podstawy wywołującej aktywność poznawczą dziecka. Każda zabawa systemu EPR zbudowana jest z wielu technik, które spełniają określone funkcje, wspierając całościowy, czyli holistyczny rozwój dziecka.
Główne cele: 
1. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej. 
2. Usprawnianie małej motoryki poprzez kreślenie wybranych znaków grafomotorycznych       zgodnie z metodyką systemu. 
3. Rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w parze oraz w zespole.
4. Kształtowanie odporności emocjonalnej, doświadczanie radości. 
5. Nabywanie umiejętności wypowiadania się w oparciu o wykonaną kartę pracy. 
6. Zdobywanie doświadczeń matematycznych poprzez manipulowanie papierem 
    i składanie papieru według zasad origami.
Doświadczenia w obszarach rozwoju:
 
Fizyczny obszar rozwoju, dziecko:
chodzi, skacze, łapie, zbiera liście, układa liście;
przylepia, mocuje, przenosi duży arkusz papieru;
ilustruje ruchem tekst wiersza; 
 
Emocjonalny obszar rozwoju, dziecko:
cieszy się, zachwyca, wyraża radość ruchem;
wyraża ekspresję werbalną, pozawerbalną;
wartościuje wykonane dzieło nazwą wartości: piękny, ładny, śliczny.
 
Społeczny  obszar rozwoju, dziecko: 
respektuje kolejność swej aktywności w zabawie;
współdziała w grupie;
gratuluje kolegom i koleżankom sukcesu; 
 
Poznawczy obszar rozwoju, dziecko: 
słucha, mówi, reaguje na polecenia, przelicza;
tworzy wypowiedź jako nadawca, odbiera wypowiedź jako odbiorca;
posługuje się przyjętą informacją w działaniu, reaguje na liczebniki porządkowe, nadaje znaczenie;