Wróć do listy

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego uczestników zajęć, uzyskanie jak największej niezależności w codziennym funkcjonowaniu, poszerzanie zainteresowań otoczeniem. Praca z każdym uczniem przebiega w oparciu o indywidualne programy rewalidacyjno-wychowawcze, które opracowują nauczyciele prowadzący zajęcia we współpracy z psychologiem oraz w zależności od potrzeb innymi specjalistami.

Zajęcia obejmują w szczególności:
 • naukę nawiązywania kontaktu w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć;
 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć;
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;
 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
 • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości
 • i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności.

Indywidualny Program Rewalidacyjno–Wychowawczy zawiera:
 • cele realizowanych zajęć;
 • metody i formy pracy z uczestnikiem zajęć;
 • zakres współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczestnika zajęć.

Metody i formy pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • Metoda Ruchu Rozwijającego /W. Sherborne/
 • Kinezjologia edukacyjna P. Denisona
 • Metoda Christophera Knilla
 • Metoda Zabawowa
 • Muzykoterapia
 • Metoda treningu i uczenia się percepcyjno – motorycznego N. C. Kepharta
 • Biblioterapia
 • Malowanie 10-cioma palcami
 • Poranny krąg - stymulacja polisensoryczna wg pór roku
 • Metody relaksacyjne
 • Aromatoterapia
 • Masaże ciała
 • Zabawy paluszkowe
 • Alternatywne metody komunikowania się